USD 63.72
EURO 70.76
BTC 7556.24$

ТЭГ: dopolnitelnye-sredstva